podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki

www.PodatekPCC.pl

Zwrot PCC od umowy sprzedaży zawartej w warunkach błędu

Podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi na rzecz podatnika na jego wniosek m.in. w przypadku, gdy został on uiszczony od umowy sprzedaży, od której skutków prawnych jedna ze stron uchyliła się z powołaniem na błąd.

 

Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia.

 

Podatek nie podlega jednak zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.

 

 

PCC od nabycia udziałów według ich wartości rynkowej

Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, a powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Od tego momentu jest 14 dni na złożenie deklaracji (na druku PCC-3), obliczenie i zapłatę podatku. Rozliczyć się należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

 

 

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty PCC według 20% stawki?

Zdarza się, że podczas postępowań prowadzonych przez organy podatkowe podatnicy, chcąc uniknąć 75% stawki PIT z tytułu nieujawnionych źródeł dochodów, powołują się na fakt udzielenia im pożyczki, składają deklarację PCC-3 i opłacają podatek od czynności cywilnoprawnych. W takich sytuacjach urzędy, co do zasady, nakazują zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych według sankcyjnej 20% stawki.

 

 

PCC od nabycia prawa spółdzielczego z egzekucji

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (tak mieszkalnego, jak i użytkowego) może być nabyte w ramach postępowania egzekucyjnego, które toczy się wedle zasad egzekucji z nieruchomości. W przeciwieństwie jednak do nabycia nieruchomości z egzekucji, nabywca licytacyjny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi doliczyć dodatkowy wydatek - w postaci wynoszącego 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Gdy podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany jest od umowy spółki cywilnej, wówczas to wspólnicy, jako podatnicy, składają deklarację PCC-3 z załącznikiem/-ami PCC-3/A. Przy umowie spółki cywilnej obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są solidarnie do zapłaty podatku (art. 4 pkt 9 i art. 5 ust. 2 ustawy o PCC, Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

 

 

PCC od zakupu wraków samochodów

Dla objęcia podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów sprzedaży wraków samochodów nie ma znaczenia to, że pojazdy te podlegają wyrejestrowaniu ani też okoliczność, czy części z nich pozyskane będą dalej przedmiotem handlowego obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Ponadto dla podstawy opodatkowania istotna jest nie tyle cena zakupu pozostałości po pojeździe mechanicznym, ile wartość rynkowa wraku.

 

 

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych dla najbliższych

Umowa pożyczki jest co do zasady opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy spoczywa na biorącym pożyczkę. Pod pewnymi warunkami osoby najbliższe, tj. które należą do kręgu tzw. grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn, mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Co ważne, przepis nie przewiduje górnej granicy takiego zwolnienia.

 

 

PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Przedsiębiorstwo może być przedmiotem aportu do nowo zakładanej czy istniejącej spółki cywilnej lub spółki handlowej.

 

Umowa spółki i jej zmiany podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Modyfikacja umowy jest opodatkowana, o ile powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

 

 

A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014

Spółka komunalna i PCC

Spółka z o.o. z udziałem gminy planuje podwyższenie kapitału zakładowego. Czy skoro jednostki samorządu terytorialnego nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych, to można uniknąć zapłaty tego podatku od zmiany umowy spółki?

Faktem jest, że jednostki samorządu terytorialnego korzystają z podmiotowego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.). Nie ma to jednak znaczenia dla czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z udziałem j.s.t., w tym i z udziałem wyłącznym.

» czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014

Zakup używanych maszyn a PCC

Jesteśmy podatnikiem VAT czynnym. Chcemy kupić używane maszyny od osoby fizycznej opodatkowanej ryczałtem, która wybrała zwolnienie z VAT ze względu na stosunkowo niskie obroty. Osoba ta wystawia nam rachunek. Czy zatem w oparciu o ustawę o PCC nabycie jest zwolnione z PCC?

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.), nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
     
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014

Umowa pożyczki a obowiązek podatkowy w PCC

Umowa pożyczki rodzi po stronie pożyczkobiorcy nie tylko obowiązek jej zwrotu, nierzadko łącznie z odsetkami, ale też obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, chyba że została udzielona w ramach świadczenia usług finansowych przez pożyczkodawcę. Istnieje jednak kilka zwolnień podatkowych, w przypadku których nawet nie trzeba deklarować pożyczki. Jest jednak i takie, które wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.


14 dni na deklarację i podatek

Umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% od kwoty lub wartości pożyczki. Podatnikiem jest wyłącznie pożyczkobiorca. To on zatem poniesie ewentualne sankcje z tytułu niedochowania obowiązku zadeklarowania pożyczki czy uiszczenia należnego podatku. Jeżeli podatek (PCC) nie jest pobierany przez płatnika (notariusza), pożyczkobiorca musi pamiętać o tym, aby złożyć deklarację (na formularzu PCC-3) do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jednocześnie należy obliczyć i wpłacić należny podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013

Wartość mieszkania, a nie cena sprzedaży ma znaczenie dla PCC

Kupuję mieszkanie od dalekiej kuzynki po okazyjnej cenie. Jak sprawdzałem wśród podobnych ofert na rynku, może być ono warte około 300.000 zł, jednak będzie mnie ono kosztowało 50.000 zł mniej. Taką też wartość podajemy notariuszowi, który już wstępnie skalkulował dla nas koszty taksy i podatku. Czy urząd skarbowy może podważyć nasze ustalenia w kwestii ceny określonej w umowie spredaży nieruchomości i doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), mimo że faktycznie płacę tylko 250.000 zł?

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pewno nie będzie ingerował w wysokość ustalonej między stronami ceny, a jedynie może dokonać określenia wartości czynności cywilnoprawnej na potrzeby ustalenia wysokości należnego podatku. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości podstawę opodatkowania stanowi jej wartość rynkowa, a nie cena określona w umowie. Organ podatkowy nie może oczywiście ingerować co do tej ostatniej - nie może np. nakazać podwyższenia ceny. Czym innym jednak jest określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, od której zależy wysokości należnego podatku.

» czytaj więcej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60