podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Podstawa opodatkowania PCC przy aporcie przedsiębiorstwa do spółki

Ustawa o PCC nie precyzuje sposobów ustalania wartości wkładów wnoszonych do spółki, jak również nie określa - tak, jak w niektórych przypadkach - że podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa wniesionych wkładów. Brak jest zatem podstaw do stosowania odnośnie wkładów zasad określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka jawna wystąpiła z wnioskiem o interpretację w kwestii ustalenia podstawy opodatkowania w PCC zmiany umowy spółki związanej z wniesieniem do spółki przez wspólnika wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa. Spółka ma trzech wspólników. Jeden z nich tytułem podwyższenia wkładów wniósł do spółki całe swoje przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas w ramach indywidualnej działalności, a następnie wykreślił swój wpis z CEIDG. Wartość majątku przedsiębiorstwa została zadeklarowana przez wspólnika w umowie spółki. Wartość wskazana w niej została skalkulowana według stanu na dzień dokonania czynności cywilnoprawnej (tj. na dzień podpisania zmiany umowy spółki) jako różnica pomiędzy wartością aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zdaniem wnioskodawcy podstawę opodatkowania PCC stanowić będzie wartość wkładu niepieniężnego (tj. wartość przedsiębiorstwa) zadeklarowana w zmianie umowy spółki. Przy zmianie umowy spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC, wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej (tu: spółki jawnej). Odlicza się od niej koszty związane ze zmianą umowy spółki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o PCC, tj. opłaty związane z wpisem do KRS oraz ewentualne koszty wynagrodzenia notariusza. W opinii wnioskodawcy jego stanowisko potwierdza również to, że przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC nie odwołuje się do pojęcia "wartości rynkowej", określonej w treści art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Potwierdził on, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny spełnia przesłanki uznania dokonanej czynności za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu PCC. Odnosząc regulacje ustawy o PCC do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Dyrektor KAS uznał, że podstawę opodatkowania PCC w przypadku wniesienia do spółki jawnej wkładu (jego podwyższenia) w postaci przedsiębiorstwa stanowi wartość tego wkładu wskazana przez wspólników w dokumencie zmieniającym umowę spółki.

Organ podatkowy podkreślił przy tym, że przedmiotem interpretacji nie jest ocena prawidłowości wyceny przedsiębiorstwa wniesionego jako aport do spółki (tytułem podwyższenia wkładu). W szczególności organ nie dokonywał oceny przedstawionego we wniosku sposobu kalkulacji wartości składników majątkowych i zobowiązań określanych przez wnioskodawcę odpowiednio jako aktywa i pasywa przedsiębiorstwa stanowiącego aport do spółki.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 kwietnia 2017 r., nr 0111-KDIB4.4014.6.2017.1.MPA)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60