podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016

PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W przypadku nabywania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia PCC. W tym celu powinien wyodrębnić wartości rzeczy i praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorca zawarł ze spółką z o.o. będącą wnioskodawcą umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno przedsiębiorca, jak i spółka są czynnymi podatnikami VAT. W ramach transakcji spółka nabyła składniki materialne i niematerialne, zapasy, stała się także stroną umów zawartych dotychczas na przedsiębiorcę, w tym także umów o pracę. Transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie była natomiast objęta inna część przedsiębiorstwa i aktywów przedsiębiorcy.

Wolą stron umowy było dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa precyzyjnie wskazanej w umowie. Składały się na nią: zapasy towarów sklepów 1 i 2, w tym także zapasy znajdujące się w magazynie, oraz wszystkie prawa dotyczące wymienionych aktywów rzeczowych, wyposażenie sklepu 1 i 2, prawo dostępu do najmu pomieszczeń sklepu 1 i 2, a także aktywa niematerialne, w tym wartość firmy. Przedmiotem transakcji nie były jednak środki trwałe wykorzystywane w pozostałej działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot transakcji była wydzielona finansowo, gdyż możliwe było, i faktycznie dokonywane było, identyfikowanie i przyporządkowanie jej przychodów, kosztów, aktywów i pasywów związanych z działalnością objętą umową dla celów rachunkowych, czy analizy finansowej sprzedającego. Nabyta przez spółkę zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wykorzystywana przez spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z tym spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatkiem od czynności cywilnoprawnych. We wniosku spółka wskazała, iż jej zdaniem przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu PCC, a stawka podatku wynosi 1%.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarty jest zamknięty katalog czynności opodatkowanych PCC, do których należy umowa sprzedaży. Ustawa zawiera jednak także wyjątki, precyzujące kiedy czynności mieszczące się w katalogu nie podlegają opodatkowaniu PCC. Jednym z nich jest art. 2 pkt 4 ustawy wskazujący, że opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany: opodatkowane podatkiem VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku VAT z zachowaniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Czynność opisana we wniosku nie korzysta jednak z tego wyłączenia i podlega opodatkowaniu PCC.

Ustawa o PCC nie zawiera definicji przedsiębiorstwa i w tym zakresie należy posłużyć się definicją zawartą w art. 551 K.c. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego części obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład. Natomiast, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC, podatek pobiera się według stawki najwyższej, liczonej od łącznej wartości rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli podatnik nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki. Z uwagi na fakt, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka PCC powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o PCC.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r., nr IPPB2/4514-272/16-4/MZ)

 Komentarz redakcji 
Pomimo że oba podmioty umowy są podatnikami podatku VAT, czynność nie podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, co potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 r., nr IPPP1/4512-414/16-4/RK. Jednak w przypadku gdy przedmiotem opodatkowania jest przedsiębiorstwo lub jego wyodrębniony składnik, podatnik powinien wyodrębnić wartość poszczególnych składników majątkowych i na tej podstawie wyliczyć należne PCC. W przeciwnym razie zastosowanie znajdzie sankcja z art. 7 ust. 3 ustawy.
 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60