podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

PCC od umowy sprzedaży wierzytelności

Umowa sprzedaży wierzytelności powstałych z tytułu umowy pożyczki dokonanej na rzecz spółki zajmującej się handlem wierzytelnościami, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, jest opodatkowana PCC. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na nabywcy wierzytelności.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca będący spółką akcyjną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania oprocentowanych pożyczek. Zamierza on zbyć swoje wierzytelności wynikające z udzielonych pożyczek wraz z odsetkami, karami i innymi opłatami wynikającymi z zawartych umów. Nabywcą wierzytelności ma być spółka z siedzibą w Holandii powiązana kapitałowo z wnioskodawcą, która prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Wierzytelności miałyby zostać zbyte jako pakiet wierzytelności za cenę ich wartości rynkowej. Z tytułu ich zbycia wnioskodawca otrzyma jednak określoną kwotę będącą ceną zbiorczą bez rozbijania jej na poszczególne ceny jednostkowych wierzytelności.

W związku z przedmiotowym stanem faktycznym wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży wierzytelności oraz ciążących na nabywcy wierzytelności obowiązków w zakresie PCC.

Sprzedaż tych wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie zbywcy wierzytelności z uwagi na sprzedaż wierzytelności własnych. Podatek VAT nie wystąpi także po stronie ich nabywcy, gdyż nie występuje on w przypadku usługi odzyskiwania długów przy nabyciu definitywnym wierzytelności po aktualnej wartości rynkowej. Do transakcji nie znajdzie zatem zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujący zakres czynności niepodlegających podatkowi. Zdaniem wnioskodawcy umowa podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu w zakresie PCC, obowiązek podatkowy nie będzie jednak ciążył na wnioskodawcy, lecz na nabywcy wierzytelności.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Przy czym podkreślił, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest jedynie obowiązek podatkowy w przedmiocie PCC, natomiast w kwestii obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz CIT zostały wydane odrębne interpretacje.

Umowa sprzedaży wierzytelności podlega, co do zasady, opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC. W art. 2 wymienione są jednak czynności cywilnoprawne niepodlegające PCC. Chodzi m.in. o czynności opodatkowane podatkiem VAT lub gdy jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku z tytułu dokonania tej czynności poza określonymi w art. 2 pkt 4 wyjątkami. W pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia opodatkowania przedmiotowej umowy podatkiem VAT, która ma bezpośredni wpływ na obowiązek w zakresie PCC i jest przedmiotem odrębnej interpretacji.

O powstaniu obowiązku podatkowego decyduje moment zawarcia umowy sprzedaży. Przy czym, jak wynika z art. 4 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Gdy czynność wskazana przez wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, wystąpi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i obciążał on będzie nabywcę wierzytelności.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r., nr IBPB-2-1/4514-6/16/MZ)

 Komentarz redakcji 

Organ podatkowy na bazie tego samego stanu faktycznego wydał także powiązaną interpretację w zakresie obowiązku podatkowego w VAT z dnia 25 lutego 2016 r., nr IBPP2/4512-14/16/BW. Potwierdził w niej stanowisko wnioskodawcy, iż zbycie wierzytelności własnych przez wnioskodawcę jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT, bowiem zbycie wierzytelności własnych nie stanowi czynności, o których mowa w art. 7art. 8 ustawy o VAT. W przypadku niezastosowania do umowy zbycia wierzytelności art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wobec niespełnienia warunków, o których mowa w tym przepisie, nabywcę wierzytelności obciążał będzie obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

Należy wskazać, że obowiązek zapłaty PCC nie wystąpi, gdy umowa cesji zawarta zostanie poza terytorium RP, a zgodnie z jej treścią prawa majątkowe będące jej przedmiotem podlegać będą wykonaniu również poza terytorium Polski (spłata wierzytelności dokonana zostanie na zagraniczny rachunek bankowy wierzyciela) - por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2013 r., nr IPTPB2/436-108/13-2/KK.

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60