podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017

Rozliczenie PCC przy zawarciu umowy spółki osobowej

Dokonanie czynności cywilnoprawnej w postaci zawarcia umowy spółki komandytowej rodzi obowiązek podatkowy w PCC. Obciąża on osoby zawierające umowę, ponieważ na podstawie art. 109 § 2 K.s.h. działają one i odpowiadają solidarnie za spółkę po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru.


STAN FAKTYCZNY:

Notariusz wniósł wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie PCC w zakresie obowiązków płatnika tego podatku z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej. Ustawa o PCC nakłada na notariusza obowiązek pobierania i odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podmiotu zobowiązanego do zapłaty PCC w przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej. Spółka ta powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Natomiast ustawa o PCC stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Wnioskodawca zadał pytanie: "Czy notariusz jako płatnik PCC powinien pobrać podatek od umowy spółki osobowej (spółki komandytowej) zawartej w formie aktu notarialnego, a jeśli tak, to od jakiego podmiotu?". Zdaniem wnioskodawcy to spółka powinna rozliczyć się z PCC po wpisie do KRS.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że na wnioskodawcy, jako na płatniku PCC, będzie ciążył obowiązek poboru PCC od umowy spółki osobowej (spółki komandytowej) zawartej w formie aktu notarialnego. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku będą natomiast osoby działające w imieniu zakładanej spółki.

Sporem pomiędzy organem a wnioskodawcą zajął się WSA w Szczecinie. Oddalił on skargę na interpretację. W pełni podzielił stanowisko organu interpretacyjnego. Wskazał jednak, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa stanowisko o traktowaniu spółek komandytowych jako spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego. Mimo to uznał rozstrzygnięcie organu za prawidłowe. Wnioskodawca zaskarżył wyrok WSA. NSA oddalił jego skargę kasacyjną.


SĄD ORZEKŁ:

NSA uznał skargę kasacyjną za niezasadną. Podkreślił m.in., że z chwilą zawarcia umowy spółki komandytowej dokonuje się czynność cywilnoprawna, podlegająca opodatkowaniu PCC. Umowa ta tworzy więź obligacyjną między wspólnikami, którzy działają i odpowiadają solidarnie w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie PCC, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami PCC dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Stanowi o tym art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy o PCC.

NSA podkreślił, że jeżeli płatnik - notariusz nie pobrałby należnego PCC z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej, przytoczone wcześniej przepisy dotyczące powstania i realizacji obowiązku podatkowego w tym podatku nie mogłyby zostać wykonane. Natomiast określająca przedmiot opodatkowania regulacja art. 1 ust. 1 lit. k) ustawy o PCC stanowiłaby zbiór pusty - bez faktycznego przedmiotu i bez możliwości zastosowania.

(wyrok NSA z dnia 6 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2136/15)

 Komentarz redakcji 

NSA w omawianym wyroku potwierdził zasadę, że PCC powinien być rozliczony w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Jeżeli umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego, wówczas notariusz ma załatwić formalności związane z uregulowaniem tego podatku. Nie ma tu znaczenia to, że handlowe spółki osobowe powstają dopiero z chwilą wpisu do KRS, a wcześniej nie stanowią odrębnego podmiotu prawa. Obowiązki związane z rozliczeniem PCC obciążają bowiem wspólników zawiązujących spółkę osobową. Jeśli spółka nie uzyska wpisu do KRS, uiszczony wcześniej PCC będzie podlegał zwrotowi na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3a ustawy o PCC.

Termin do rozliczenia PCC kształtuje się tak samo niezależnie od tego, czy spółka komandytowa będzie zaliczona do spółek osobowych czy kapitałowych na gruncie PCC w świetle regulacji unijnych. Kwestia ta nie jest jeszcze przesądzona. Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 73 z 2017 r., na str. 17.

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60