podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki

Terminarz - Styczeń

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.,
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR), o której mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o pdof i art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o pdof i art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął/upłynie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 30 września 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 2 stycznia 2023 r.

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za grudzień 2022 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2022 r.
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2022 r.
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za grudzień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata grudzień 2022 r. lub ostatni kwartał 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2022 r. - o ile rok podatkowy podatnika:

   - pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2023 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop,

   - jest inny niż kalendarzowy

 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za grudzień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za grudzień 2022 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • złożenie na 2023 r. na potrzeby działalności gospodarczej pisemnego:

   - oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym – w przypadku rezygnacji w 2023 r. z opodatkowania w formie karty podatkowej,

   - zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej - w przypadku wyboru na 2023 r. opodatkowania według skali podatkowej

 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2023 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2022 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2022 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2023 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2023 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2022 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2022 r. (PIT-8AR)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2022 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2022 r.
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez:

   - spółkę przejmującą o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2022 r.,

   - spółkę, która w 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop,

  której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

 • złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2022 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

   - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2022 r. (CIT-10Z),

   - dochodów (przychodów), o których mowa w art. 22 ustawy o pdop osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2022 r. (CIT-6R)

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR), o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o pdof i art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o pdof i art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 października 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 stycznia 2023 r.

 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2022 r.

Terminarz

lipiec 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.